4
 นายกสโมสร
ไลออน วินัย  บุญศรีสวัสดิ์
 
 7
อุปนายกที่ 1
ไลออน ชำนิ  ปัญญโรจน์
 
8
อุปนายกที่ 2
ไลออน นายแพทย์ จารุ เตชะศรินทร์
 
 3
อุปนายกที่ 3
ไลออน สมภพ เศาจวุฒิพงศ์
 
14
เลขาธิการสโมสร
ไลออน กีรติ โรจนภาพงศ์
 
12
เหรัญญิกสโมสร
ไลออน ประภาส พงศ์สุวณิช
 
 9
เทมเมอร์
ไลออน สมโชค ชูณรงค์
 
2
เทลทวิสเตอร์ / นายกก่อตั้ง
ไลออน สำราญ ตั้งชวลิต
 
10
กรรมการอำนวยการ 2 ปี    
ไลออน ปราการ ตันติวชิรฐากูร
 
13

กรรมการอำนวยการ 2 ปี
ไลออน ชาญกิจ ลวณะกุล

 
18
กรรมการอำนวยการ 1 ปี
ไลออน พูลศักดิ์  เสนสิงห์
 
17
กรรมการอำนวยการ 1 ปี
ไลออน กัมปนาท  แซ่หว่อง
 
1
ประธานฝ่ายสมาชิกภาพ
ไลออน วัฒนา  พงศ์มานะวุฒิ
 
11
ประธานฝ่ายขยายสโมสร
ไลออน วงศ์รัตน์  สิทธิคุณ
 
20
ประธานฝ่ายรักษาสมาชิก
ไลออน วิชาญ มีพร้อม
 
16
ประธานฝ่ายพัฒนาผู้นำ
ไลออน ปิยะพงษ์ รอดนาโพธิ์
Share