2
 นายกก่อตั้งสโมสร
ไลออน สำราญ  ตั้งชวลิต
 
 4
อุปนายกที่ 1
ไลออน วินัย  บุญศรีสวัสดิ์
 
7
อุปนายกที่ 2
ไลออน ชำนิ  ปัญญโรจน์
 
 8
อุปนายกที่ 3
ไลออน นายแพทย์ จารุ เตชะศรินทร์
 
1
เลขาธิการสโมสร และ ประธานฝ่ายสมาชิกภาพ
ไลออน วัฒนา พงศ์มานะวุฒิ
 
3
เหรัญญิกสโมสร
ไลออน สมภพ เศาจวุฒิพงศ์
 
 9
เทมเมอร์
ไลออน สมโชค ชูณรงค์
 
6
เทลทวิสเตอร์
ไลออน รชตพล เจนสง่า
 
10
กรรมการอำนวยการ 2 ปี    
ไลออน ปราการ ตันติวชิรฐากูร
 
11
กรรมการอำนวยการ 2 ปี    
ไลออน วงศ์รัตน์ สิทธิคุณ
 
12
กรรมการอำนวยการ 1 ปี    
ไลออน ประภาส พงศ์สุวณิช
 
13
กรรมการอำนวยการ1 ปี    
ไลออน ชาญกิจ ลวณะกุล
 
14
ประธานฝ่ายขยายสโมสร    
ไลออน กีรติ โรจนภาพงศ์
 
15
ประธานฝ่ายรักษาสมาชิก    
ไลออน วิชาญ มีพร้อม
 
16
ประธานฝ่ายพัฒนาผู้นำ    
ไลออน ปิยะพงษ์ รอดนาโพธิ์
Share