10

 นายกสโมสร
ไลออน ปราการ  ตันติวชิรฐากูร
รักษาการแทน ไลออน ดร.วรายุทธ์  พัฒนาศิริรักษ์

 
 10
อุปนายกที่ 1
ไลออน ปราการ  ตันติวชิรฐากูร
 
narong
อุปนายกที่ 2
ไลออน ปรัตถกร  ขุนพรหม
 
 9
เลขาธิการสโมสร
ไลออน สมโชค  ชูณรงค์
 
12
เหรัญญิกสโมสร
ไลออน ประภาส พงศ์สุวณิช
 
 1
ประธานฝ่ายสมาชิกภาพ
ไลออน วัฒนา  พงศ์มานะวุฒิ
 
4

ประธานฝ่ายบริการ์
ไลออน วินัย บุญศรีสวัสดิ์

 
14

ประธานฝ่ายสื่อสารการตลาด
ไลออน กีรติ  โรจนภาพงศ์

 
12
ผู้ประสานงาน LCIF
ไลออน ประภาส พงศ์สุวณิช
 
3
Club Administrator
ไลออน สมภพ เศาจวุฒิพงศ์
 
11
กรรมการอำนวยการ
ไลออน วงศ์รัตน์  สิทธิคุณ
 
7

กรรมการอำนวยการ
ไลออน ชำนิ  ปริญญโรจน์

 
 23
กรรมการอำนวยการ
ไลออน กิจจา  เพชรพงศ์พันธุ์
Share