12
 นายกสโมสร
ไลออน ประภาส พงศ์สุวณิช
 
 11
อุปนายกที่ 1
ไลออน วงศ์รัตน์  สิทธิคุณ
 
10
อุปนายกที่ 2
ไลออน ปราการ  ตันติวชิรฐากูร
 
 พวรายทธ
อุปนายกที่ 3
ไลออน วรายุทธ์  พัฒนาศิริรักษ์
 
 พณรงค
เลขาธิการสโมสร
ไลออน ปรัตถกร  ขุนพรหม
 
23
เหรัญญิกสโมสร
ไลออน กิจจา  เพชรพงศ์พันธุ์
 
 20
เทมเมอร์
ไลออน สำราญ  บัวจีน
 
9
เทลทวิสเตอร์
ไลออน สมโชค ชูณรงค์
 
17
กรรมการอำนวยการ 2 ปี
ไลออน กัมปนาท  แซ่หว่อง
 
21

กรรมการอำนวยการ 2 ปี
ไลออน มานะ  รุจิระยรรยง

 
 LOGO LION
กรรมการอำนวยการ 1 ปี
ไลออน โกศล  ขาวเรือง
 
 LOGO LION
กรรมการอำนวยการ 1 ปี
ไลออน วรายุทธ์  พัฒนาศิริรักษ์
 
1
ประธานฝ่ายสมาชิกภาพ
ไลออน วัฒนา  พงศ์มานะวุฒิ
 
 LOGO LION
ประธานฝ่ายขยายสโมสร
ไลออน สุรภัส  แก้วศุภรัชช์
 
14
ประธานฝ่ายรักษาสมาชิก
ไลออน กีรติ โรจนภาพงศ์
 
16
ประธานฝ่ายพัฒนาผู้นำ
ไลออน ปิยะพงษ์ รอดนาโพธิ์
Share