3
 นายกสโมสร
ไลออน สมภพ เศาจวุฒิพงศ์
 
 11
อุปนายกที่ 1
ไลออน วงศ์รัตน์  สิทธิคุณ
 
10
อุปนายกที่ 2
ไลออน ปราการ  ตันติวชิรฐากูร
 
 9
อุปนายกที่ 3
ไลออน สมโชค ชูณรงค์
 
 9
เลขาธิการสโมสร
ไลออน สมโชค ชูณรงค์
 
23
เหรัญญิกสโมสร
ไลออน กิจจา  เพชรพงศ์พันธุ์
 
 LOGO LION
เทมเมอร์
ไลออน สุรภัส  แก้วศุภรัชช์
 
14
เทลทวิสเตอร์
ไลออน กีรติ  โรจนภาพงศ์
 
LOGO LION
กรรมการอำนวยการ 2 ปี
ไลออน กัมปนาท  แซ่หว่อง
 
LOGO LION

กรรมการอำนวยการ 2 ปี
ไลออน โกศล  ขาวเรืองไลออน

 
 21
กรรมการอำนวยการ 1 ปี
ไลออน มานะ  รุจิระยรรยง
 
 17
กรรมการอำนวยการ 1 ปี
ไลออน กัมปนาท  แซ่หว่อง
 
1
ประธานฝ่ายสมาชิกภาพ
ไลออน วัฒนา  พงศ์มานะวุฒิ
 
 LOGO LION
ประธานฝ่ายขยายสโมสร
ไลออน วรงค์กฏ  เกิดสมบัติ
 
4
ประธานฝ่ายรักษาสมาชิก
ไลออน วินัย  บุญศรีสวัสดิ์
 
16
ประธานฝ่ายพัฒนาผู้นำ
ไลออน ปิยะพงษ์ รอดนาโพธิ์
Share