7
 นายกสโมสร
ไลออน ชำนิ  ปัญญโรจน์
 
 12
อุปนายกที่ 1
ไลออน ประภาส พงศ์สุวณิช
 
3
อุปนายกที่ 2
ไลออน สมภพ เศาจวุฒิพงศ์
 
 11
อุปนายกที่ 3
ไลออน วงศ์รัตน์  สิทธิคุณ
 
 3
เลขาธิการสโมสร
ไลออน สมภพ เศาจวุฒิพงศ์
 
12
เหรัญญิกสโมสร
ไลออน ประภาส พงศ์สุวณิช
 
 9
เทมเมอร์
ไลออน สมโชค ชูณรงค์
 
2
เทลทวิสเตอร์ / นายกก่อตั้ง
ไลออน สำราญ ตั้งชวลิต
 
17
กรรมการอำนวยการ 2 ปี
ไลออน กัมปนาท  แซ่หว่อง
 
18

กรรมการอำนวยการ 2 ปี
ไลออน พูลศักดิ์  เสนสิงห์

 
25
กรรมการอำนวยการ 1 ปี
ไลออน วรงค์กฏ  เจริญสมบัติ
 
21
กรรมการอำนวยการ 1 ปี
ไลออน มานะ  รุจิยะยรรยง
 
1
ประธานฝ่ายสมาชิกภาพ
ไลออน วัฒนา  พงศ์มานะวุฒิ
 
23
ประธานฝ่ายขยายสโมสร
ไลออน กิจจา  เพชรพงศ์พันธุ์
 
20
ประธานฝ่ายรักษาสมาชิก
ไลออน สำราญ  บัวจีน
 
16
ประธานฝ่ายพัฒนาผู้นำ
ไลออน ปิยะพงษ์ รอดนาโพธิ์
Share