สโมสรไลออนส์เมืองคนดี  สุราษฎร์ธานี ภาค 310 บี เป็นสโมสรไลออนส์ก่อตั้งใหม่ ในปีบริหาร 2556-2557 โดยมี ไลออน สำราญ ตั้งชวลิต เป็นนายกก่อตั้ง ไลออน วัฒนา พงศ์มานะวุฒิ เป็นเลขาธิการสโมสร ไลออน สมภพ เศาจวุฒิพงศ์ เป็นเหรัญญิกสโมสร จากการรวมตัวของเพื่อนผู้มีอุดมการณ์ We Serve จำนวน 25 ท่าน ด้วยความมุ่งมั่น ตามคติพจน์ของสโมสร คือ ทำความดี เพื่อ เมืองคนดี 

Share